News

Facebook api

Graph API là một kiểu đồ thị cho phép bạn lấy được mọi thông tin trên Facebook.

Access Token là mã bắt buộc bạn phải có để có thể sử dụng Graph API của Facebook. Mã Access Token sẽ được tạo và có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Sau thời gian đó bạn phải tạo lại mã Access Token khác thì mới có thể sử dụng được.

Lấy access token

Trước tiên các bạn cần 1 access_token để chúng ta test . Bình thường accesstoken sẽ được tạo khi chúng ta sử dụng sdk của facebook để login , nhưng giờ ta sẽ dùng chơi bằng cách này
B1: Vào trang https://developers.facebook.com/ đăng ký một app bất kỳ .
B2: Sau đó dùng tool của facebook để tạo access token.
Thềm các quyến cho token.
Generate Access Token để tạo mã access token.
Copy group id và các field muốn lấy api đưa vào như hình, rồi click vào nút gửi để lấy api.
Việc thao tác lấy các bài viết từ 1 Group, hoặc tự động comment vào Group đã bị facebook chặn lại. Trừ trường hợp bạn là quản trị viên của Group thì bạn mới có thể lấy được các bài viết từ Group.
Bài viết kết thúc tại đây.